Preschool Staff

Ms. Leslie Kennedy, Preschool Director

 

Ms. Dina Dorpat, Preschool Teacher
Ms. Pam Krall, Preschool Teacher
Ms. Christine Marra, Preschool Teacher
Ms. Wendy Gette, Preschool Teacher
Ms. Mary Fern, Preschool Teacher
Ms. Kaytie Benhke, Preschool Teacher
Ms. Julie Odefey, Preschool Teacher

  

Ms. Liz Dow, Preschool Teacher Assistant
Ms. Tammy Heck, Preschool Teacher Assistant

   

Ms. Stephanie Noggle, Financial Officer
Ms. Sheridan Lodico, Office Assistant